ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 

หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

จำนวนคนที่เข้าชม

 
 
สื่อประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงในครอบครัว

 


 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่, กิจกรรมเดินกาแฟของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

   
   
เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 91 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิอิสรชน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปรียนการทำงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ทที่พึ่งในชุมชน
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดโครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 "เวทีบทบาทการดำเนินงาน"
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าตรวจราชการ รอบที่ 2 โดยทีม One Home พม.เชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ต้อนรับนายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงกานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
นายสุกิตติ์ รักชาติ เข้าร่วมโครงการเสริมพลังความรู้สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่


นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ (บ้านเตื่อมฝัน) และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในตำบลป่าแดด
นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสพดิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม คณะขับเคลื่อนการช่วยเหลือผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะและ คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการ "เราชนะ" พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม.เชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านเชียงใหม่ (บ้านเตื่อมฝัน) ร่วมจัดกิจกรรม "เดินกาแฟ" ลงพื้นที่รอบเมืองเชียงใหม่

     
กิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม
อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัคร อพม. โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ทุกจังหวัด หรือทางเว็บไซส์ อพม.

 
     
     
   
วีดีทัศน์นำเสนอแผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2562-2564)    

     
 
     
     
     
       
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่