หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
 
   

ความเป็นมาของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

                   ภายหลังจากมีการประกาศปรับโครงสร้างกระทรวง ตาม พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 14 ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ รวมถึงให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีหน้าที่หลักในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำความผิดตามกฎหมายการขอทาน มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก แต่ในหน่วยงานบางจังหวัดต้องไปอยู่ควบคู่กับศูนย์พัฒนาชาวเขาและนิคมสร้างตนเอง ในการจัดให้มีการเข้าถึงการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และขอทาน ในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนั้น ฝ่ายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของศูนย์พัฒนาชาวจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งเป็นศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของการป้องกัน เฝ้าระวัง การประเมินคุ้มครอง ตรวจสอบสิทธิ การรับแจ้งเหตุและการช่วยเหลือวิกฤต เร่งด่วน ในการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง และขอทานเพื่อเข้าถึงสิทธิตามสภาพกลุ่มเป้าหมาย

บทบาทภารกิจ

          1. สำรวจและติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน
          2. สืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งที่ขอรับการคุ้มครองหรือที่ถูกส่งตัวมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ตามมาตรา 20 หรือมาตรา 22 และให้การคุ้มครองในเบื้องต้นแก่คนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งรับตัวคนไร้ที่พึ่งไว้
          3. ประสานงานเพื่อจัดส่งคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ไปยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
          4. ให้การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งมอบหมายหรือตามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเห็นสมควร