ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 
หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
                           
            กลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ


การเข้ารับบริการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดการเข้า รับบริการให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่พักอาศัย โดยให้บริการที่พักอาศัยชั่วคราว และปัจจัยสี่ ตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2559 ประกอบด้วย

         1. คนไร้ที่พึ่ง
         2. บุคคลที่กระทำการขอทาน

 

วิธีการเข้ารับบริการ

1. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
2. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำส่ง

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3. สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตประจำวันได้
4. ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือติดยาเสพติดให้โทษ
5. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
6. มีความเดือดร้อน ไม่มีที่พักอาศัย หรือไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือเร่ร่อนอยู่ในที่สาธารณะ

 
 
     
     
     
       
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่