ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
 

หน้าแรกศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ทำเนียบผู้บริหาร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตรากำลังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
โครงสร้างการบริหารงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
การเข้ารับบริการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อหน่วยงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ทำเนียบผู้บริหาร


 

 
     ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 ตามนโบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตาม พรบ. 2557 และ พระราชบัญญัติควบคุมคนขอทาน พ.ศ. 2559 โดยมีผู้บริหารงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

 

     
 
     
     
     
       
 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่